Pomiary

Wykonujemy wszelkiego rodzaju pomiary na obiektach chronionych i niechronionych katodowo, w tym:

 • Pomiary skuteczności działania ochrony katodowej
  Celem pomiarów jest ocena parametrów pracy instalacji i kinetyki procesów korozyjnych w odniesieniu do obowiązujących norm i standardów. W zależności od rodzaju konstrukcji i typu instalacji ochrony katodowej wykonuje się najczęściej pomiary potencjału oraz pomiary z wykorzystaniem elektrod symulujących i/lub czujników korozymetrycznych.
 • Lokalizacja defektów powłoki izolacyjnej metodą DCVG
  Metoda DCVG (ang. Direct Current Voltage Gradient) bazuje na pomiarze gradientu potencjału na powierzchni ziemi, który powstaje w wyniku przepływu prądu przez defekt w powłoce izolacyjnej. Najczęściej stosuje się ją do lokalizacji uszkodzeń na obiektach liniowych, tj. rurociągach, ale może być także z powodzeniem zastosowana np. do lokalizacji doziemień konstrukcji.
 • Pomiary potencjału na obiektach liniowych metodą CIPS
  Metoda CIPS (ang. Close Interval Potential Survey) pozwala na stworzenie profilu potencjałowego konstrukcji, najczęściej rurociągu. Może być stosowana zarówno na obiektach bez ochrony katodowej (pomiary potencjału naturalnego) jak i na obiektach z ochroną katodową. Pomiary metodą CIPS często wykonywane są jednocześnie wraz z pomiarami DCVG, dzięki czemu możliwa jest ocena skuteczności działania ochrony katodowej w wykrytych defektach powłoki izolacyjnej.
 • Pomiary intensywne zgodnie z normą PN-EN 13509
  W metodzie pomiarów intensywnych mierzy się jednocześnie potencjał konstrukcji oraz jeden lub dwa gradienty boczne (przy zastosowaniu dwóch lub trzech elektrod pomiarowych). Metoda ta pozwala na wyznaczenie potencjału bez spadku napięcia IR w obecności prądów wyrównawczych i prądów makroogniw pochodzących od odległych obcych elektrod oraz w obecności prądów z odległych obcych źródeł, zmieniających się i nie zmieniających się w czasie.
 • Ocena oddziaływania prądów błądzących
  Prądy błądzące można podzielić na statyczne i dynamiczne. Źródłem statycznych prądów błądzących są najczęściej obce instalacje ochrony katodowej, natomiast źródłem dynamicznych prądów błądzących jest najczęściej zelektryfikowana trakcja kolejowa lub tramwajowa. Przy ocenie oddziaływania prądów błądzących wykonuje się szereg pomiarów, w tym: pomiary CIPS, pomiary gradientów potencjału, pomiary korelacyjne i pomiary z wykorzystaniem elektrod symulujących i/lub czujników korozymetrycznych.
 • Ocena oddziaływania prądów przemiennych
  Zagadnienie to dotyczy w szczególności rurociągów krzyżujących się lub przebiegających w bliskiej odległości od elektroenergetycznych linii przesyłowych wysokiego oraz średniego napięcia. W wyniku przepływu prądu w linii powstaje pole elektromagnetyczne, które z kolei powoduje indukowanie siły elektromotorycznej w pobliskim rurociągu. Napięcie przemienne pomiędzy rurociągiem a ziemią stanowi realne zagrożenie nie tylko korozyjne, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji. W ocenie oddziaływania prądów przemiennych wykorzystuje się pomiary, obliczenia oraz symulację.